ಮಾಯದ ಗೆಳತಿ

ನಿನಗೆ, ನಿನಗೆಂದೆ,ನಿನಗೆಂದೆ ಪಿಸುಮಾತು ದನಿಯಾಡಿದೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೆ,ನಿನಗಾಗಿಯೆ ಕುಡಿನೋಟ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ. ಊಸಿರೊಂದು ಹೊಸ ಊಸಿರು ಬಯಸಿರಲು, ತಂಗಾಳಿಯ ಸೇರಿ ಬರಲಾರೆಯೇನು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಸೊಂದು ಕುಳಿತಿರಲು, ಮಿಂಚೊಂದ ತರಲಾರೆಯೇನು. ಮುತ್ತಲೆ … More