ನನ್ನಮ್ಮ

ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನಮ್ಮ, ವಿದ್ಯೆ ಶಾರದೆಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ನೀನಮ್ಮ..   ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚುವನಾ   ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂದೇಳಿದವಳು ನೀನಮ್ಮ, ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎದೆಹಾಲು … More

Avalu.

Adu kengulabiyo? Hombelako? Novo? Nalivo?Hasivo? Dulkhavao? Sukhavo? Khinnateyo? Unmadavao? Ahladarakavo? Kahiyo? Sihiyo? Yaava bhavaneyalli bhandisuve avalannu? Avalu Nitya haridhwarana. Avalu … More

Love in the air 

ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವಾಯಿತು ನಿನ್ನಾಲಿಂಗನದಿ ಎದೆಬಿಚ್ಚಲು.. ಗಂಧಮಕರಂದ ಛಂದೋಬಂಧದಿ ಪಸರಿಸಲು.. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ  ಕಂಪಿನಾಇಂಪು ಎದೆಯ ಬಾನಂಗಳದಿ.. ಮೊದಲಾಗಿ ಇಂಬಿನಿಂದೊಲಿದಾಕ್ಷಣದ ಪ್ರಥಮಪ್ರಸವದೀ ಪ್ರಸಾದವು.. ಪ್ರೇಮಕುಸುಮವದು ಕಾಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮಾಗಿ.. ರಸದಾಸ್ವಾದ ಮುದದಿ … More